Sieć Szpitali

Oficjalna strona rządowego projektu sieci szpitali

Czym będzie sieć szpitali?

Ustawa tworząca tzw. sieć szpitali wprowadza nowe rozwiązania, które usprawnią organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawią dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Pozwolą one zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwią lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Ułatwią także zarządzanie szpitalami.

Rozwiązania zawarte w ustawie zagwarantują odpowiedni poziom, a także ciągłość i stabilność finansowania szpitali, których funkcjonowanie jest niezbędne dla zapewnienia Polakom opieki zdrowotnej. Szpitale, spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie i rozporządzeniu, utworzą tzw. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Na funkcjonowanie tego systemu będzie przeznaczone ok. 93% środków, z których obecnie jest finansowane leczenie szpitalne. Zakwalifikowanie szpitala do PSZ będzie gwarancją, że Fundusz zawrze z nim umowę – bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym.

Symulator obliczania ryczałtu PSZ w danym OW NFZ

10 sierpnia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji opublikowaliśmy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie określa zasady obliczania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ).

W celu ułatwienia analiz rozwiązań zaproponowanych we wprowadzanych rozporządzeniem wzorach, poniżej zamieszczamy symulator obliczania ryczałtu PSZ w danym OW NFZ.

mapa-siec-szpitali

Dlaczego tworzymy sieć szpitali?

W ramach sieci szpitali chcemy, żeby pacjent mógł się czuć zaopiekowany w całości, a nie miał oferowane pojedyncze procedury medyczne, które są od siebie oderwane. – Konstanty Radziwiłł

 • poprawa relacji pomiędzy płatnikiem i wykonawcami świadczeń szpitalnych
 • zagwarantowanie ciągłości i stabilności finansowania jednostkom istotnym z punktu widzenia zabezpieczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych przy równoczesnym pozostawieniu możliwości dostępu do środków publicznych pozostałym jednostkom
 • uelastycznienie zarządzania szpitalem oraz optymalizacja struktury kosztów leczenia
 • koordynacja świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych

Korzyści dla Pacjenta

Koordynacja leczenia pacjenta– lepsza dostępność poradni przyszpitalnych

Sieć szpitali przywraca systemową sprawiedliwość poprzez kompleksową opiekę nad pacjentem, także w przypadku wystąpienia powikłań.

Znaczne skrócenie kolejek na SOR i w izbach przyjęć

Przychodnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przy SOR i izbach przyjęć.

Korzyści dla pacjenta

Sieć szpitali wprowadza kompleksową opiekę nad pacjentem, którą zorganizuje szpital

Koniec z dzieleniem pacjentów na lepszych i gorszych.

Zapewnienie rehabilitacji pacjentowi

Szpital w sieci będzie zapewniał pacjentowi leczenie szpitalne, odpowiednią poradnię specjalistyczną i rehabilitację.

Jakie świadczenia obejmie sieć szpitali?

 • świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego
 • świadczenia wysokospecjalistyczne
 • świadczenia z zakresu programów lekowych
 • świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) realizowane w przychodniach przyszpitalnych
 • świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej
 • świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

W ramach PSZ zostanie wyodrębnionych sześć poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń. Świadczeniodawcy z terenu danego województwa będą kwalifikowani do jednego z tych poziomów. Podstawą kwalifikacji będzie realizacja świadczeń zdrowotnych w określonych profilach świadczeń (zasady kwalifikacji zostały szczegółowo określone w ustawie oraz w rozporządzeniu wykonawczym).

Świadczenia opieki zdrowotnej nienależące do PSZ będą nadal kontraktowane w oparciu o postępowania konkursowe, a świadczeniodawcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani do PSZ, będą mogli brać udział w postępowaniach konkursowych.

Podstawowe poziomy zabezpieczenia zdrowotnego

Szpital I stopnia
 • chirurgia ogólna
 • choroby wewnętrzne
 • położnictwo i ginekologia (jeden z poziomów referencyjnych)
 • neonatologia (jeden z poziomów referencyjnych)
 • pediatria
Szpital II stopnia
 • chirurgia dziecięca
 • chirurgia plastyczna, w przypadku określonym w art. 95m ust. 7 i 8
 • kardiologia
 • neurologia
 • okulistyka
 • ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • otorynolaryngologia
 • reumatologia, w przypadku określonym w art. 95m ust. 7 i 8
 • urologia
Szpital III stopnia
 • chirurgia klatki piersiowej
 • chirurgia klatki piersiowej dla dzieci
 • chirurgia naczyniowa (jeden z poziomów referencyjnych)
 • choroby płuc
 • choroby płuc dla dzieci
 • choroby zakaźne
 • choroby zakaźne dla dzieci
 • kardiochirurgia
 • kardiochirurgia dla dzieci
 • kardiologia dla dzieci
 • nefrologia
 • nefrologia dla dzieci
 • neurochirurgia
 • neurochirurgia dla dzieci
 • neurologia dla dzieci
 • okulistyka dla dzieci
 • ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci
 • otorynolaryngologia dla dzieci
 • toksykologia kliniczna
 • toksykologia kliniczna dla dzieci
 • transplantologia kliniczna
 • transplantologia kliniczna dla dzieci
 • urologia dla dzieci

Specjalistyczne poziomy zabezpieczenia zdrowotnego

Szpital pediatryczny
 • wszystkie profile dla dzieci w zakresie leczenia szpitalnego
Szpital onkologiczny
 • brachyterapia
 • ginekologia onkologiczna
 • chemioterapia hospitalizacja
 • chirurgia onkologiczna
 • chirurgia onkologiczna dla dzieci
 • hematologia
 • onkologia i hematologia dziecięca
 • onkologia kliniczna
 • radioterapia
 • terapia izotopowa
 • transplantologia kliniczna
 • transplantologia kliniczna dla dzieci
Szpital pulmonologiczny
 • chemioterapia hospitalizacja
 • chirurgia klatki piersiowej
 • chirurgia klatki piersiowej dla dzieci
 • choroby płuc
 • choroby płuc dla dzieci
Szpital ogólnopolski
 • wszystkie profile w zakresie leczenia szpitalnego

Zasady finansowania

Rozliczanie kosztów świadczeń udzielanych na podstawie umów zawartych w ramach sieci szpitali będzie się, co do zasady, odbywać w formie ryczałtowej. Wysokość ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy będzie zależała od liczby i struktury świadczeń udzielonych i sprawozdanych przez świadczeniodawcę w poprzednich okresach.

Ryczałt oznacza, że dany szpital otrzymywałby rodzaj budżetu globalnego, obejmującego znaczną część świadczeń szpitalnych, ale ponadto również świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowane w odpowiednich przychodniach przyszpitalnych, świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, a nawet świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Z kwoty ryczałtu zostaną wyodrębnione środki na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, które ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego dostępu do tych świadczeń wymagają ustalenia odrębnego sposobu finansowania. Wykaz takich świadczeń, wymagających wyodrębnienia przeznaczonych na nie kwot finansowania, zostanie określony w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Komunikaty

W Ministerstwie Zdrowia opracowano rozporządzenia wykonawcze do ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Poz. 844) – ustawy wprowadzającej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieć szpitali):

rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy; (Rozporządzenie zostało podpisane przez Ministra Zdrowia w dniu 20 czerwca 2017 r. i skierowane do ogłoszenia
w Dzienniku Ustaw RP)

– rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej; (Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw RP w dniu 19 czerwca 2017, Dz. U. z 2017 r., poz. 1163)

– rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania. (Rozporządzenie w dniu 20 czerwca 2017 r. zostało podpisane przez Ministra Zdrowia i skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP)

Najczęściej zadawane pytania

Czym będzie tzw. sieć szpitali?

Projekt ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali wprowadza nowe rozwiązania, które usprawnią leczenie pacjentów. Poprawią one organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawią dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Pozwolą one zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwią lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Ułatwią także zarządzanie szpitalami.

Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy zagwarantują odpowiedni poziom, a także ciągłość i stabilność finansowania szpitali, których funkcjonowanie jest niezbędne dla zapewnienia Polakom opieki zdrowotnej. Szpitale, spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie i projekcie rozporządzenia, utworzą tzw. sieć szpitali, czyli system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Na funkcjonowanie tego systemu będzie przeznaczone ok. 93% środków, z których obecnie jest finansowane leczenie szpitalne. Zakwalifikowanie szpitala do PSZ będzie 100% gwarancją, że Fundusz zawrze z nim  umowę  – bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym.

System PSZ będzie główną formą zabezpieczenia dostępu pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego. Obejmie także:

 • świadczenia wysokospecjalistyczne,
 • świadczenia z zakresu programów lekowych, leków stosowanych  w chemioterapii,
 • świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) realizowane w przychodniach przyszpitalnych,
 • świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej,
 • świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W ramach PSZ zostanie wyodrębnionych sześć poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń. Świadczeniodawcy z terenu danego województwa będą kwalifikowani do jednego z tych  poziomów. Podstawą kwalifikacji będzie realizacja świadczeń zdrowotnych w określonych profilach świadczeń (zasady kwalifikacji zostały szczegółowo określone ustawie oraz w rozporządzeniu wykonawczym).

Świadczenia opieki zdrowotnej nieobjęte finansowaniem w ramach PSZ będą nadal kontraktowane w oparciu o postępowania konkursowe, a świadczeniodawcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani do PSZ, będą mogli brać udział w postępowaniach konkursowych.

Placówki medyczne, aby wejść do sieci będą musiały spełnić łącznie następujące warunki: będą musiały udzielać świadczeń w ramach izby przyjęć albo szpitalnego oddziału ratunkowego na podstawie umowy z NFZ przez okres co najmniej 2 ostatnich lat oraz będą musiały posiadać konkretne oddziały wymienione w projekcie ustawy. Czy szpitale są w stanie spełnić te warunki?

Kryteria kwalifikacji do sieci szpitali spełniło 566 szpitali, a kolejnych 28 zostało zakwalifikowanych w trybie szczególnym, za zgodą ministra zdrowia.

Jaki jest cel utworzenia sieci szpitali?

Celem utworzenia sieci szpitali (PSZ) jest poprawa opieki specjalistycznej nad pacjentami  i zapewnienie lepszych warunków funkcjonowania szpitali. W sieci znajdą się szpitale szczególnie istotne dla zapewnienia pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych. Ich  funkcjonowanie i stabilność finansowania muszą być zapewnione ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

Czy ryczałt nie sprawi, że szpitale nie będą miały pieniędzy na zapewnienie najlepszych warunków dla pacjenta?

Przy ustalaniu wysokości ryczałtu na dany okres za podstawę służyć będą dane dotyczące świadczeń wykonanych i sprawozdanych przez dany szpital w poprzednim okresie rozliczeniowym. Zapewni to odpowiedni poziom finansowania szpitali, które wejdą do PSZ. Jednocześnie zyskają one bardziej elastyczny mechanizm finansowania, pozwalający w większym stopniu niż obecnie reagować na potrzeby zdrowotne pacjentów.

Czy kryteria włączenia szpitali do sieci nie są zbyt wąskie?

Szpitale, które nie wejdą do sieci, będą mogły starać się o kontrakty na leczenie w trybie konkursowym – tak jak dotychczas. W związku z tym niezakwalifikowanie danego szpitala do PSZ (w całości lub w odniesieniu do danego zakresu świadczeń) nie oznacza, że zostanie on pozbawiony możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia będzie ogłaszał postępowania w sprawie zawarcia umów w zakresie nieobjętym PSZ. Liczba podmiotów, które podpiszą kontrakty z NFZ, będzie zależała od zidentyfikowanych potrzeb w zakresie zabezpieczenia dostępności świadczeń w danym województwie (przy uwzględnieniu wysokości dostępnych środków finansowych).

Pracodawcy RP uważają, że blisko 400 szpitali straci kontrakt, czy to prawda?

W rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą są szpitale, które posiadają jedynie kilka lub kilkanaście łóżek szpitalnych. Sieć szpitali ma na celu m.in. zagwarantowanie stabilnych reguł funkcjonowania w systemie opieki zdrowotnej oraz zapewnienie właściwego poziomu finansowania tym szpitalom, które już w obecnych warunkach pełnią podstawową rolę dla zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

W związku z tym w sieci znajdą się szpitale szczególnie istotne dla zapewnienia pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych. Ich funkcjonowanie i stabilność finansowania muszą być zapewnione ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

PSZ ma stanowić dominującą formę zapewnienia dostępności świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w szpitalach, co nie oznacza jednak całkowitego zastąpienia przez ten system obecnego modelu kontraktowania tych świadczeń, na zasadzie konkursów ofert lub rokowań, który zostanie w dalszym ciągu zachowany. W związku z powyższym niezakwalifikowanie danego szpitala do PSZ nie musi wcale oznaczać, że zostanie on pozbawiony możliwości udzielania świadczeń w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dyrektor danego oddziału wojewódzkiego Funduszu będzie w dalszym ciągu ogłaszał postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, uwzględniając zidentyfikowane potrzeby zdrowotne na danym obszarze oraz posiadane środki finansowe.

Czy ryczałt nie spowoduje, że szpitale będą przyjmować mniej chorych, wykonywać mniej procedur?

Przy ustalaniu wysokości ryczałtu na dany okres za podstawę służyć będą dane dotyczące świadczeń wykonanych i sprawozdanych przez dany szpital w poprzednim okresie rozliczeniowym. Zapewni to odpowiedni poziom finansowania szpitali, które wejdą do PSZ. Jednocześnie zyskają one bardziej elastyczny mechanizm finansowania, pozwalający w większym stopniu niż obecnie reagować na potrzeby zdrowotne pacjentów.

Niektóre świadczenia będą rozliczane tak jak do tej pory – zależnie od liczby przyjętych pacjentów. Szczegółowe zapisy znajdą się w umowie między szpitalem a NFZ.

Czy to prawda, że projekt ustawy wyeliminuje najbezpieczniejsze dla pacjentów i najbardziej efektywne kosztowo procedury jednodniowe, a także szpitale monospecjalistyczne?

Szpitale zakwalifikowane do PSZ również powinny udzielać świadczeń w trybie jednodniowym, w sytuacjach uzasadnionych stanem pacjenta – umowa z NFZ obejmująca pełną hospitalizację nie wyklucza wcale wykonywania takich świadczeń, a jedynie oznacza konieczność spełniania bardziej wymagających warunków, dzięki czemu szpital może udzielać świadczeń również pacjentom przyjmowanym w stanach nagłych lub stanowiących trudniejsze przypadki kliniczne.

Wprowadzenie PSZ nie oznacza, że nie będą kontraktowane – na ogólnych zasadach (konkursowych) – podmioty specjalizujące się w procedurach jednodniowych. Realizacja świadczeń w ramach umów z NFZ obejmujących tryb leczenia jednego dnia lub hospitalizacji planowej pozostanie w całości poza PSZ. Obecnie Fundusz przeznacza na finansowanie świadczeń szpitalnych na podstawie takich umów ok. 2% środków na leczenie szpitalne.

Co z jakością procedur? Czy zapewnienie finansowania nie sprawi, że jakość będzie niższa? Czy zostaną opracowane wskaźniki by ją mierzyć?

Aby móc płacić placówkom za efekty leczenia (a nie tak jak teraz za każdą usługę osobno), musimy wyznaczyć mierniki, które będą przejrzyste i akceptowalne. Potrzebny jest także czas, aby zakłady lecznicze mogły przygotować się do ich stosowania. Planujemy, aby podczas kolejnej kwalifikacji do sieci lista placówek mających pewność finansowania została skorygowana właśnie wskaźnikami jakościowymi. Kryteria jakościowe wejścia do sieci szpitali będzie można zastosować po zbudowaniu systemu obiektywnego i publicznego weryfikowania określonych wskaźników jakościowych – w tej chwili nie jest to jeszcze możliwe.

Czy eliminacja możliwości leczenia w trybie planowym i jednodniowym nie wygeneruje dużo droższych świadczeń dla płatnika?

Wprowadzenie PSZ nie oznacza, że nie będą kontraktowane – na ogólnych zasadach (konkursowych) – podmioty specjalizujące się w procedurach jednodniowych. Realizacja świadczeń w ramach umów z NFZ obejmujących tryb leczenia jednego dnia lub hospitalizacji planowej pozostanie w całości poza PSZ. Obecnie Fundusz przeznacza na finansowanie świadczeń szpitalnych na podstawie takich umów ok. 2% środków na leczenie szpitalne.

Co jeśli szpital przez pewien czas nie przyjmował pacjentów na oddziale mającym trafić do sieci?

Jeżeli mimo to posiadał kontrakt, to w tym zakresie spełni kryteria wejścia do sieci.

Czy wprowadzenie sieci szpitali nie spowoduje, że wydłużą się kolejki?

Wprowadzenie PSZ nie powinno mieć negatywnego wpływu na listy oczekujących pacjentów, mając na uwadze, że nie obniży się udział środków NFZ przeznaczanych na świadczenia objęte tym systemem. W przypadku kolejek oczekujących na wizyty w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej można nawet spodziewać się skrócenia czasu oczekiwania na takie świadczenia, udzielane w przychodniach przyszpitalnych objętych finansowaniem w ramach PSZ, w związku z tym że nowy model finansowania ryczałtowego powinien być zachętą dla świadczeniodawców do przyjmowania pacjentów w warunkach ambulatoryjnych, tam gdzie będzie to wystarczające.

Czy w sieci znajdą się również szpitale niepubliczne?

Do sieci szpitali zostało zakwalifikowanych 78 podmiotów niepublicznych.

Czy ryczałt nie wpłynie demotywująco na podmioty lecznicze i nie wywoła tendencji do rejonizacji świadczeń?

Wysokość ryczałtu będzie uzależniona od świadczeń wykonanych i właściwie sprawozdanych za poprzedni okres rozliczeniowy, zatem nowy model finansowania nie będzie działał demotywująco.

Rejonizacja w zakresie dostępu pacjentów do świadczeń jest całkowicie niedopuszczalna na gruncie obecnej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ile pieniędzy dostaną placówki?

Przy ustalaniu wysokości ryczałtu na dany okres za podstawę będą służyć dane dotyczące świadczeń wykonanych i sprawozdanych przez dany szpital w poprzednim okresie rozliczeniowym. Zapewni to odpowiedni poziom finansowania szpitali, które wejdą do PSZ.

Czy zamierzonym celem ustawy o sieci szpitali było łączenie placówek szpitalnych, często odległych od siebie, a nawet znajdujących się w innych województwach, które w ten sposób chcą spełnić określone wymagania i znaleźć się w sieci?

Podmiot leczniczy, aby zostać zakwalifikowany do sieci szpitali w danym województwie, musi spełnić wymagane kryteria kwalifikacji w odniesieniu do zakładu leczniczego działającego na terenie danego województwa. Ustawa nie zachęcała więc do łączenia się podmiotów leczniczych z różnych województw.

Nie będzie już pojęcia nadwykonań. Co, jeśli szpital przyjmie więcej pacjentów?

Wpłynie to na zwiększenie planu finansowego szpitala w ramach budżetowania w kolejnych latach. Obecnie NFZ finansuje świadczenia z różnych obszarów i musi zmieścić się w swoim planie finansowym, a za dodatkowe świadczenia płaci w miarę możliwości. Nowy sposób finansowania pozwoli na racjonalizację świadczeń realizowanych przez placówki.

Czy zmniejszenie liczby szpitali jest pożądanym efektem prac nad wprowadzeniem ustawy o sieci szpitali?

Ustawa dot. sieci szpitali nie została opracowana w celu doprowadzenia do łączenia szpitali. Niemniej jednak wśród celów regulacji wskazano zoptymalizowanie liczby oddziałów specjalistycznych oraz uporządkowanie struktury szpitali.

Czy jeśli szpital ma określone oddziały w sieci, to zawsze będzie dostawał na nie budżet, czy może część procedur będzie rozliczana tak jak obecnie?

Niektóre świadczenia i procedury, które są łatwe do wyodrębnienia (jak np. porody i endoplastyka) będą płacone osobno i rozliczane tak jak dotychczas.  Podobnie będzie z pakietem onkologicznym

Jednak w zakresie podstawowym zakłady lecznicze będą funkcjonowały na podstawie planu finansowego określonego dla szpitala ze wskazanymi oddziałami (profilami) szpitalnymi i związanymi z nimi poradniami przyszpitalnymi. Ma to je m.in. zachęcić, by to, co można wykonać w warunkach ambulatoryjnych, realizowały w poradniach –  a nie w ramach hospitalizacji, które są bardziej kosztowne.

Co ze szpitalami powiatowymi, które inwestowały w dodatkowe oddziały (np. diabetologiczne, kardiologiczne) i mają więcej niż 4 oddziały?

Część szpitali powiatowych trafi nie do pierwszego lecz do drugiego poziomu sieci.

Takie szpitale mogą uzyskać finansowanie w ramach PSZ dla znacznie większej liczby oddziałów niż 5 oddziałów kwalifikujących do pierwszego poziomu.

Ponadto część świadczeń wykonywanych na oddziałach kardiologicznych, diabetologicznych, geriatrycznych czy pulmonologicznych (na poziomie placówek I stopnia) będzie można wykonywać na oddziałach chorób wewnętrznych, a znaczną część procedur z oddziałów ortopedycznych czy urologicznych będzie można realizować na oddziale chirurgii ogólnej. Szczegóły zostaną zawarte w zarządzeniu Prezesa NFZ.

Czy gwarancja finansowania z budżetu tylko dla szpitali, które znajdą się w sieci, może nas pozbawić dotacji z Unii Europejskiej?

Wprowadzenie rozwiązań związanych z tzw. siecią szpitali nie wpływa bezpośrednio na trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE. Naruszeniem zasady trwałości projektu nie będzie nieobecność beneficjenta w okresie trwałości projektu w sieci szpitali, a jedynie zaprzestanie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. Dopóki beneficjent będzie udzielał świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy z NFZ lub świadczenia te będą finansowane przez innego publicznego płatnika (np. jednostki samorządu terytorialnego) nie dojdzie do zagrożenia naruszenia trwałości projektu – nawet jeśli beneficjent nie znajdzie się ostatecznie w sieci szpitali.

Ponadto świadczenia opieki zdrowotnej nienależące do PSZ będą nadal kontraktowane w oparciu o postępowania konkursowe, a świadczeniodawcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani do PSZ, będą mogli brać udział w postępowaniach konkursowych.

93% pieniędzy ma być przyznawane szpitalom w ramach ryczałtu, a jedynie 7% w konkursach. Czy to nie za mało?

Na finansowanie kontraktów zawieranych na zasadach konkursowych w zakresie leczenia szpitalnego zostanie przeznaczone ok. 7% środków Narodowego Funduszu Zdrowia – odpowiada to udziałowi środków przypadających obecnie na te podmioty, które znalazłyby się poza siecią. Oznacza to, że pula środków NFZ przeznaczanych na świadczenia szpitalne dla podmiotów niespełniających warunków wejścia do sieci szpitali nie zmniejszy się.

Czy wprowadzone zmiany mogą spowodować utratę przez pacjenta miejsca na listach oczekujących na świadczenie? Co z pacjentami, którzy dziś oczekują w kolejkach na świadczenie w szpitalach, które mogą nie znaleźć się w sieci?

Wprowadzenie sieci szpitali nie będzie prowadziło do zmniejszenia liczby udzielanych świadczeń ani nie będzie skutkowało utratą przez pacjentów miejsc na listach oczekujących.

Obok wprowadzanej sieci szpitali będzie nadal funkcjonował obecny model kontraktowania świadczeń, na zasadzie konkursów ofert lub rokowań. W związku z tym niezakwalifikowanie danego szpitala do sieci nie oznacza, że będzie on pozbawiony możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Możliwość utraty kontraktu przez świadczeniodawcę prowadzącego listy oczekujących (czy to w wyniku rozwiązania umowy czy w związku z negatywnym wynikiem postępowania konkursowego dot. zawarcia umowy na nowy okres) istnieje również w obecnym stanie prawnym. Sytuacja pacjentów zapisanych na listy oczekujących jest w takich przypadkach uregulowana w przepisach art. 20 ust. 10a – 10d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które  zapewniają przejęcie pacjentów przez innych świadczeniodawców – z uwzględnieniem miejsca danej osoby na liście oczekujących u świadczeniodawcy, który zakończył działalność w danym zakresie.

Czy zamierzonym celem projektu ustawy o sieci szpitali jest łączenie placówek szpitalnych, często odległych od siebie, a nawet znajdujących się w innych województwach, które chcą w stanie sposób spełnić określone wymagania i znaleźć się w sieci?

Zgodnie z projektem ustawy podmiot leczniczy, aby zostać zakwalifikowany do sieci szpitali w danym województwie, będzie musiał spełnić wymagane kryteria kwalifikacji w odniesieniu do zakładu leczniczego działającego na terenie danego województwa. Projekt nie zachęca więc do łączenia się podmiotów leczniczych z różnych województw.

Czy zmniejszenie liczby szpitali Ministerstwo Zdrowia uważa za pozytywny i pożądany efekt prac nad wprowadzeniem ustawy o sieci szpitali?

Projekt ustawy dot. sieci szpitali nie został opracowany w celu doprowadzenia do łączenia szpitali. Niemniej jednak wśród celów regulacji wymienionych w uzasadnieniu projektu wskazano zoptymalizowanie liczby oddziałów specjalistycznych oraz uporządkowanie struktury szpitali.

Kontakt

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Telefon: +48 22 860 11 10

E-mail: dep-uz@mz.gov.pl

Strona Sieć Szpitali zarządzana jest przez Ministerstwo Zdrowia. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017.

Start typing and press Enter to search